b89aa67389a2edf2b9dc

f3f6db2a84bb2ea779c5560500a65dda777a99b80a348704c7affe8f5167

d1ee2300497b6e956216

3f11b7f43d925214c7c6cb970a6312d88d64fd60a319988e9595e142b704

Meble SVENBOX INVEST

    Zapraszamy z zapoznaniem się z nową ofertą mebli SVENBOX INVEST. www.sklep-finmeb.pl      

NOWOŚĆ System mebli pracowniczych SVENBOX ART

ART to biurka na nodze meta­lo­wej dosko­nale nada­jące się do aran­żo­wa­nia biur o róż­nych powierzch­niach. Sze­roka gama bla­tów i ich modu­ło­wość pozwala na two­rze­nie ukła­dów wie­lo­sta­no­wi­sko­wych, a także mniej­szych lub więk­szych sal konferencyjnych.  

NOWOŚĆ Wieszak ubraniowy stojący

Detale, to one spra­wiają, że Twoje biuro się wyróż­nia. Wyszu­kane, ele­ganc­kie dodatki pod­kre­ślą cha­rak­ter mod­nego wnę­trza, a sto­no­wa­nemu doda­dzą stylu.

NOWOŚĆ Lampy Ellipse i Sunbeam

Odpo­wied­nie oświe­tle­nie, lampy mogą oprócz swo­jej funk­cji pod­sta­wo­wej, czyli doświe­tle­nia pomiesz­cze­nia, nadać mu wyjąt­kowy cha­rak­ter i ele­gan­cję. Lampy Ellipse ide­al­nie się kom­po­nują z ladami recep­cyj­nymi MDD.

NOWOŚĆ Sofy LOUNGE

Miej­sce, gdzie pomy­sły same przy­cho­dzą do głowy, a nie­for­malna atmos­fera sprzyja kre­atyw­no­ści. Miej­sce spo­tkań pra­cow­ni­ków, czę­sto z róż­nych dzia­łów, któ­rzy przy fili­żance kawy wymie­niają się infor­ma­cjami, wie­dzą, doświad­cze­niem. To miej­sce to Lounge Area — zręczny design, wygoda użyt­ko­wa­nia, kolo­ry­styka doda­jącą ener­gii, a jed­no­cze­śnie… Więcej

NOWA lada recepcyjna MDD – WAVE

Lekkość, organiczny kształt i prosta elegancja. Nowa lada Wave zachwyca delikatnym designem, przywodzącym na myśl fale uśpionego oceanu. Charakteru dodają jej dodatkowo dekoracyjne listwy przy cokole oraz biały blat wykonany ze szkła Lacobel. Wave dopasowuje się do Państwa potrzeb i… Więcej