Meble gabinetowe SVENBOX ECHO

Zestaw mebli gabi­ne­to­wych o kla­sycz­nej for­mie, w gustow­nym kolo­rze orze­cha nizin­nego, co pozwala na zapro­jek­to­wa­nie eks­klu­zyw­nego biura. Cha­rak­te­ry­styczny ele­ment dystansu alu­mi­nio­wego, poja­wia­jący się w biurku, wzmac­nia efekt świe­żo­ści i lek­ko­ści całego kompletu.

Meble gabinetowe OGI OFFICE QUANDO

Meble gabinetowe MDD CRYSTAL

CRYSTAL to eks­klu­zywna pro­po­zy­cja dla tych, któ­rzy w meblach cenią styl i klasę. Per­fek­cja, czy­sta forma, prze­strzen­ność i trzy­ma­nie się zasady im mniej tym lepiej, sta­ran­nie dobrane i prze­my­ślane pro­por­cje. Jedyny ele­ment deko­ra­cji sta­nowi nakładka chro­mo­wana umiesz­czona w gór­nej czę­ści nogi. Szy­kowne, kon­tra­stu­jące i wyko­nane z wyszu­ka­nych mate­ria­łów wykoń­cze­nio­wych meble w stylu gla­mour, to przede wszyst­kim blask i czę­sto odważne ale wysma­ko­wane połą­cze­nia kolorystyczne.

Meble gabinetowe MDD IMPULS

IMPULS to przede wszyst­kim kon­trast czerni i bieli, łagod­no­ści i wyra­zi­sto­ści. Pod­sta­wowe kolory, a także odcie­nie dębu i kasz­tanu w bla­tach są zrów­no­wa­żone przez kon­tra­stu­jące kolory ste­laża. Bryły szaf w odpo­wied­nim kolo­rze połą­czone z mini­malną ilo­ścią mebli nie tylko porząd­kują prze­strzeń biu­rową rów­nież stają się nie­zwy­kle waż­nym ele­men­tem dekoracyjnym.

Meble gabinetowe MDD MITO

MITO doda klasy każ­demu pomiesz­cze­niu. Dwa rodzaje biu­rek, w wer­sji pod­sta­wo­wej i wzbo­ga­co­nej o cha­rak­te­ry­styczną szafkę, umoż­li­wiają aran­żo­wa­nie zarówno małych, jaki i dużych prze­strzeni według indy­wi­du­al­nych potrzeb. Struk­tura zasto­so­wa­nego mate­riału, dostęp­nego w dwóch kolo­rach: jasny i ciemny pla­tan, w połą­cze­niu z lakie­ro­wa­nymi, bia­łymi ele­men­tami dosko­nale pod­kre­śla pre­stiż oraz indy­wi­du­alizm tej kolekcji.

Meble gabinetowe MDD STATUS

STATUS łączący kla­syczną sty­li­stykę z nowo­cze­snym desi­gnem i naj­wyż­szą jako­ścią wyko­na­nia. Wymogi este­tyczne, nie ustę­pują ergo­no­micz­nym, zapew­nia­jąc kom­fort użyt­ko­wa­nia mebli pod­czas spo­tkań, kon­fe­ren­cji jak i codzien­nej pracy. Sta­tus to dosko­nałe roz­wią­za­nie dla nowo­cze­snego mena­dżera, który ceni połą­cze­nie pre­stiżu i indy­wi­du­al­no­ści z wygodą pracy.