Lada recepcyjna SVENBOX

Recep­cja to naj­waż­niej­sze i naj­bar­dziej repre­zen­ta­tywne miej­sce w biu­rze. Jej wygląd wpływa na pozy­tywne wra­że­nie pod­czas pierw­szego kon­taktu klienta z firmą i na długo pozo­staje w pamięci. W sys­te­mach mebli recep­cyj­nych suge­ru­jemy roz­wią­za­nia pozwa­la­jące na stwo­rze­nie funk­cjo­nal­nego i este­tycz­nego miej­sca, w któ­rym z przy­jem­no­ścią przy­wi­tamy gości, klien­tów czy współ­pra­cow­ni­ków. Dosko­nałą har­mo­nię miej­sca pracy zapew­nia zesta­wie­nie lad recep­cyj­nych z linią mebli pra­cow­ni­czych SVENBOX, w któ­rej znaj­dzie­cie Pań­stwo sze­roką gamę szaf, przy­sta­wek i kon­te­ne­rów pasu­ją­cych do wszyst­kich systemów .

Lada recepcyjna INVEST SOLIO

Lady recep­cyjne SOLIO cha­rak­te­ry­zuje wizu­alna lek­kość i nowo­cze­sność.
Recep­cja to miej­sce pierw­szego kon­taktu z klien­tem. Wła­ści­wie zor­ga­ni­zo­wana umoż­li­wia współ­pracę z innymi dzia­łami firmy, dzięki czemu klient szybko i spraw­nie otrzy­muje informacje.

Lady recepcyjne MDD VALDE

VALDE — sub­telna lada dosko­nale wpi­su­jąca się w aktu­alne trendy. Dzięki połą­cze­niu szla­chet­nych mate­ria­łów — szkła, alu­mi­nium i kolo­ro­wych lami­na­tów two­rzy ele­gancką, repre­zen­ta­cyjną całość. Blat z har­to­wa­nego bia­łego szkła dosko­nale współ­gra z poły­sku­ją­cym fron­tem lady, a poziomo bie­gnące alu­mi­niowe listwy deli­kat­nie pod­kre­ślają kształt oraz nowo­cze­sny cha­rak­ter bryły.

Lady recepcyjne MDD FORO

Kubi­styczny kształt lady FORO doda ory­gi­nal­no­ści całemu pomiesz­cze­niu. Dwa, zazę­bia­jące się pro­sto­kąty two­rzą front recep­cji wystę­pu­jący w czte­rech warian­tach kolo­ry­stycz­nych — bieli, zie­leni, czer­wieni i poma­rań­czu. Połysk fron­tów kon­tra­stuje z mato­wym kor­pu­sem i bla­tem, które mogą być wyko­nane w bieli lub kasz­ta­nie.

Lady recepcyjne MDD DRITTA

Dritta to po włosku prosta, pozbawiona linii krzywych. Dlatego tworzą ją tylko prostokątne bryły urozmaicone różnorodnością wykorzystanych materiałów. Nowa lada może być po włosku brunetką w odcieniu ciemnego platanu, ale jest też dostępna w wersji light: jasnego platanu.
Dritta zmienną jest… Dostosowuje się do charakteru miejsca, w którym ma się znajdować. Opcjonalny blat górny ze szkła lacobel w kolorze białym i czarnym lub wersja lady z podświetlaną od spodu jasnym światłem LED nadstawką na blat, pozwalają dostosować Drittę do własnych upodobań.

Lady recepcyjne MDD LINEA

Proste linie, lekkość i połyskująca biel wystarczą, żeby nadać stylu każdemu pomieszczeniu. Zainstalowane przy dolnej krawędzi białe ledowe światło podkreśla minimalistyczną estetykę mebla dodając jej charakteru.

Lady recepcyjne MDD ORGANIC

ORGANIC to orga­niczne kształty zamknięte w kubi­stycz­nej for­mie. Lada czer­pie swój wzór pro­sto z natury, by w dzi­siej­szym świe­cie cha­osu zapew­nić choć odro­binę odprę­że­nia. Biały kolor nadaje ladzie świe­żo­ści i jed­no­cze­śnie nie ogra­ni­cza w żaden spo­sób kolo­ry­styki wystroju biura pozwa­la­jąc na indy­wi­du­alne pomy­sły. Natu­ralne kształty pod­kre­śla dodat­kowo jasne pod­świe­tle­nie dzięki wbu­do­wa­nemu sys­te­mowi jarze­nió­wek. Całość wykań­cza szklany blat, nada­jąc ladzie bla­sku i szla­chet­no­ści.

Lady recepcyjne MDD ARCTIC SUMMER

Arctic Summer – to kry lodu ocieplone jasnym światłem jarzeniówki.
Oryginalny design nowej lady MDD to propozycja dla osób z wyobraźnią, które nie lubią monotonii. Blat wykonany ze szkła lacobel oraz lakierowane elementy na froncie lady dodają jej blasku i elegancji.

Lada została zainspirowana multikulturowością designera, Charlesa Kalpakiana, Francuza o libańsko-armeńskim pochodzeniu. – Impulsem do stworzenia lady były dla mnie proste linie ulic, grafitti, a także kontrast pomiędzy pustką a pełnią. Podświetlenie pozwala podkreślić oryginalny design.

Lady recepcyjne MDD OVO

OVO jest wie­lo­funk­cyjną ladą dedy­ko­waną małym pomiesz­cze­niom lub biu­rom obsługi klienta. Obni­żony blat uła­twia komu­ni­ka­cję z klien­tem w pozy­cji sie­dzą­cej, a wspólna część blatu robo­czego uła­twia wypeł­nia­nie doku­men­tów oraz sprzyja bez­pro­ble­mo­wej komu­ni­ka­cji. Pod­wyż­szona część lady kryje sta­no­wi­sko kom­pu­te­rowe oraz pio­nową półkę na segre­ga­tory i dokumenty.

Lady recepcyjne MDD ZEN

ZEN jest ladą recep­cyjną potwier­dza­jąca zalety mini­ma­li­zmu. Jej pro­sta forma, połą­czona trzema pro­sto­kąt­nymi ele­men­tami, wystar­czy, żeby nadać stylu każ­demu pomiesz­cze­niu. Moduły wypo­sa­żone w oświe­tle­nie LED peł­nią funk­cję nie tylko este­tyczną, ale i prak­tyczną — uła­twia­jąc pracę w zaciem­nio­nych pomiesz­cze­niach. Wyko­rzy­stany mate­riał alu­mi­nium szczot­ko­wane w pod­sta­wie (cokole) lady har­mo­nij­nie kom­po­nuje się z bia­łym kolo­rem lady.

Lady recepcyjne MDD ZIG ZAG

ZIG-ZAG, zdo­bywca mię­dzy­na­ro­do­wej nagrody red dot award 2012 za wzor­nic­two, to naj­no­wo­cze­śniej­szy design i sztuka w jed­nym. Deli­katne oświe­tle­nie ledowe za szkłem ople­cio­nym mister­nym wzo­rem buduje atmos­ferę sprzy­ja­jącą twór­czej pracy. W zależ­no­ści od potrzeb ist­nieje moż­li­wość zmiany nie tylko natę­że­nia, ale i koloru świa­tła, two­rząc tym samym nie­co­dzienny kli­mat biu­ro­wej przestrzeni.

Lady recepcyjne MDD WAVE

Lekkość, organiczny kształt i prosta elegancja. Nowa lada Wave zachwyca delikatnym designem, przywodzącym na myśl fale uśpionego oceanu. Charakteru dodają jej dodatkowo dekoracyjne listwy przy cokole oraz biały blat wykonany ze szkła Lacobel.

Wave dopasowuje się do Państwa potrzeb i gustów, dlatego dostępna jest w różnych modułach i wersjach kolorystycznych. Front standardowej lady występuje w czterech matowych kolorach: białym, niebieskim, pomarańczowym i zielony.