Fotele biurowe GROSPOL FREE

Krze­sła Free to połą­cze­nie wyso­kiego kom­fortu użyt­ko­wa­nia i atrak­cyj­nej ceny naby­cia. Kon­struk­cja krze­sła w kolo­rze jasno sza­rym oraz rado­sne kolory tka­nin i siatki spra­wiają że Free jest rów­nież pew­nym wyjąt­kiem na rynku sie­dzisk biu­ro­wych, gdzie domi­nuje kolor czarny. Opar­cie krze­sła wyko­nane zostało z prak­tycz­nej siatki, która dosto­so­wuje się do ple­ców Użyt­kow­nika zapew­nia­jąc rów­no­cze­śnie odpo­wied­nią cyr­ku­la­cje powie­trza. Syn­chro­niczny mecha­nizm ruchowy pozwala na nie­ustanne pod­par­cie ple­ców Użyt­kow­nika pod­czas pracy, z moż­li­wo­ścią blo­kady kąta wychy­le­nia opar­cia wzglę­dem sie­dzi­ska w wielu pozycjach.

Fotele biurowe GROSPOL FUTURA

Spraw­dzone w wielu domach, fir­mach, insty­tu­cjach, nie­zmien­nie nie­za­wodne i wygodne.

Fotele biurowe GROSPOL GROS

Kom­for­towe modele o uni­wer­sal­nej sty­li­styce wypo­sa­żone w mecha­nizm rucho­wym Mul­ti­block, umoż­li­wia­jący “buja­nie się” w fotelu lub jego blo­kadę w każ­dej pozy­cji koły­ski. Fotele z chro­mo­waną pod­stawą jezdną, mające wysoką jakość mate­ria­łów obi­cio­wych oraz sta­ranne wyko­na­nie z dba­ło­ścią o każdy szczegół.

Fotele biurowe GROSPOL IOO

Modele speł­nia­jące naj­wyż­sze wymogi ergo­no­micz­nego miej­sca pracy. Wszyst­kie fotele tej serii wypo­sa­żone zostały w regu­lo­wane pod­ło­kiet­niki, syn­chro­niczne mecha­ni­zmy ruchowe gwa­ran­tu­jące odpo­wied­nie pod­par­cie ciała w cza­sie pracy, opar­cie pro­fi­lo­wane w czę­ści lędźwiowej, regulację głę­bo­ko­ści sie­dzi­ska oraz wiele innych funk­cji zapew­nia­ją­cych Ergo­no­mię na naj­wyż­szym dostęp­nym pozio­mie. Na Pań­stwa uwagę zasłu­gują rów­nież pro­file sie­dzisk, ukształ­to­wane tak, aby zapew­nić naj­wyż­szy kom­fort i cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wać ucisk na uda.

Fotele biurowe GROSPOL NEXT

Chro­mo­wane ele­menty, kre­mowa natu­ralna skóra licowa i obu­stronne tapicerowanie.

Fotele biurowe GROSPOL NEXUS

Kom­for­towe Fotele, z któ­rych nie chce się wsta­wać, mecha­nizm Mul­ti­block i natu­ralna skóra licowa są w Nexus-ach standardem.

Fotele biurowe GROSPOL RELAKS

Wygod­nei sta­ran­nie wyko­nane. Uzna­nie wśród Klien­tów zdo­by­wają od lat.
Fotel i pod­ło­kiet­niki tapi­ce­ro­wane skórą licową.

Fotele biurowe UNIQUE ASTER

– Sie­dzi­sko i opar­cie pokryte wyso­kiej jako­ści eko-skórą
– Pod­stawa i pod­ło­kiet­niki wyko­nane z chro­mo­wa­nego metalu
– Mecha­nizm TILT, moż­li­wość buja­nia się lub blo­kada w jed­nej pozy­cji.
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Pod­ło­kiet­nik posia­dają mate­ria­łowe nakładki, które można zde­mon­to­wać.
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO 9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg.
– Waga 15 kg

Fotele biurowe UNIQUE AWARD

– Opar­cie pokryte wyso­kiej jako­ści siatką prze­pusz­cza­jącą powie­trze
– Sie­dzi­sko obszyte tka­niną mem­bra­nową
– Kon­struk­cja z chro­mo­wa­nego metalu
– Mecha­nizm TILT, moż­li­wość buja­nia się lub blo­kada w jed­nej pozy­cji.
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg.
– Waga 13 kg

Fotele biurowe UNIQUE BLACK ON BLACK

– Mecha­nizm TILT, moż­li­wość buja­nia się lub blo­kada w jed­nej pozy­cji.
– Pod­ło­kiet­niki wyko­nane z wyso­kiej jako­ści two­rzywa
– Sie­dze­nie i opar­cie wyko­nane z tka­niny nylo­no­wej
– Wypro­fi­lo­wane opar­cie w czę­ści lędź­wio­wej zapew­nia­jące pra­wi­dłową postawę.
– Regu­la­cja wyso­ko­ści sie­dzi­ska za pomocą pod­no­śnika gazo­wego
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg
– Waga 15 kg

Fotele biurowe UNIQUE BOSS

– Kon­struk­cja fotela wyko­nana z podwój­nej wie­lo­war­stwo­wej płyty.
– Sie­dzi­sko zin­te­gro­wane z opar­ciem.
– Wierzch­nia część sie­dzi­ska, opar­cia i pod­ło­kiet­ni­ków tapi­ce­ro­wana jest skórą natu­ralną.
– Tylna część fotela tapi­ce­ro­wana jest skórą eko­lo­giczną.
– Mecha­nizm odchy­la­nia SYNCHRON pozwala zatrzy­mać opar­cie w jed­nej z czte­rech pozy­cji lub swo­bod­nie bujać się w fotelu
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Pię­cio­ra­mienna pod­stawa wyko­nana z pole­ro­wa­nego alu­mi­nium
– Pod­ło­kiet­niki wyko­nane z pole­ro­wa­nego alu­mi­nium posia­dają mięk­kie nakładki
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg.
– Waga 27 kg

Fotele biurowe UNIQUE DRAFTY

– Sie­dzi­sko i opar­cie pokryte wyso­kiej jako­ści siatką prze­pusz­cza­jącą powie­trze
– Kon­struk­cja z chro­mo­wa­nego metalu
– Mecha­nizm TILT, moż­li­wość buja­nia się lub blo­kada w jed­nej pozy­cji.
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Pod­ło­kiet­nik posia­dają mate­ria­łowe nakładki, które można zde­mon­to­wać.
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO 9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg.
– Waga 15 kg

Fotele biurowe UNIQUE EXPANDER

– Opar­cie oraz zagłó­wek wyko­nane z siatki mate­ria­ło­wej
– Sie­dzi­sko pokryte tka­niną mem­bra­nową
– Mecha­nizm odchy­la­nia SYNCHRON, blo­kada opar­cia w dowol­nej pozy­cji lub swo­bodne buja­nie się.
– Regu­lo­wane pod­ło­kiet­niki
– Regu­lo­wane opar­cie dla krę­gów lędź­wio­wych.
– Regu­la­cja wyso­ko­ści i kąta pochy­le­nia zagłówka
– Pod­stawa wyko­nana z wypo­le­ro­wa­nego alu­mi­nium
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg
– Waga 21 kg

Fotele biurowe UNIQUE MOBI

– Opar­cie wyko­nane z siatki mate­ria­ło­wej
– Sie­dzi­sko pokryte tka­niną mem­bra­nową
– Pod­ło­kiet­niki wyko­nane z wyso­kiej jako­ści two­rzywa
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Mecha­nizm TILT, moż­li­wość buja­nia się lub blo­kada w jed­nej pozy­cji.
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO 9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg
– Waga 13 kg

Fotele biurowe UNIQUE MOBI PLUS

– Opar­cie wyko­nane z siatki mate­ria­ło­wej i wykoń­czone przy­jemną w dotyku eko-skórą.
– Sie­dzi­sko pokryte tka­niną mem­bra­nową
– Pod­ło­kiet­niki wyko­nane z wyso­kiej jako­ści two­rzywa
– Mecha­nizm TILT, moż­li­wość buja­nia się lub blo­kada w jed­nej pozy­cji.
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg
– Waga 14 kg

Fotele biurowe UNIQUE MULTI

– Opar­cie wyko­nane z siatki mate­ria­ło­wej
– Sie­dzi­sko pokryte tka­niną nylo­nową
– Mecha­nizm odchy­la­nia SYNCHRON umoż­li­wia­jący blo­kadę opar­cia w jed­nej z 4 pozy­cji lub swo­bodne buja­nie się
– Regu­lo­wane pod­ło­kiet­niki
– Regu­lo­wane opar­cie dla krę­gów lędź­wio­wych
– Pod­stawa wyko­nana z wypo­le­ro­wa­nego alu­mi­nium
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg
– Waga 17 kg

Fotele biurowe UNIQUE OVERCROSS

– Mecha­nizm TILT, moż­li­wość buja­nia się lub blo­kada w jed­nej pozy­cji.
– Regu­lo­wane opar­cie dla krę­gów lędź­wio­wych
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Opar­cie wyko­nane z siatki mate­ria­ło­wej
– Sie­dzi­sko, pod­ło­kiet­niki i zagłó­wek pokryte tka­niną mem­bra­nową
– Pod­stawa z chro­mo­wa­nego metalu
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg
– Waga 16 kg

Krzesła biurowe UNIQUE SKID

– Sie­dzi­sko pokryte tka­niną mem­bra­nową
– Opar­cie wyko­nane z siatki mate­ria­ło­wej
– Pod­ło­kiet­niki wyko­nane z wyso­kiej jako­ści two­rzywa
– Pod­stawa z chro­mo­wa­nego metalu
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg
– Waga 15 kg

Krzesła biurowe NOWY STYL

Odpo­wied­nio dobrane i użyt­ko­wane krze­sło pełni ważną funk­cję w naszym życiu jako
narzę­dzie pracy i relaksu. Krze­sła są klu­czo­wym ele­men­tem do utrzy­ma­nia popraw­nej syl­wetki pod­czas pracy w biu­rze. Krze­sło powinno być odpo­wied­nio dobrane pod wzglę­dem roz­miaru i kształtu, a także funk­cji jakie posiada i jakie są nam potrzebne.
Przy wybo­rze krze­sła szcze­gólną uwagę powin­ni­śmy zwró­cić na mecha­nizm – czyli „serce” każ­dego krze­sła biu­ro­wego, który deter­mi­nuje czas jaki możemy poświę­cić na sie­dze­nie
i oczy­wi­ście pracę na nim.
Firma Nowy Styl ofe­ruje krze­sła z roż­nymi mecha­ni­zmami, które zapew­nią kom­fort i ergo­no­mię pracy, w zależ­no­ści od czasu jaki spę­dzamy w biurze.

Fotele biurowe NOWY STYL

Fotele marki Nowy Styl zapew­nią kom­fort pracy i relaks.